Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

  • Humniści na start

„HUMANIŚCI NA START” – STYPENDIA DLA UCZNIÓW

1 września 2019 roku rozpoczęto nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu „Humaniści na start”. Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie co najmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów humanistycznych. Nabór wniosków stypendialnych trwa do 30 września. Szczegółowe informacje, formularze oraz elektroniczny generator wniosków o stypendium, znajdują się na stronie internetowej projektu: https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl/

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki;
  • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursy lub olimpiady ujętych w Wykazie nr 1 lub tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w Wykazie nr 2.;
  • uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe.

wstecz