Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy jest integralną częścią Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, które potrzebują specjalistycznej pomocy i indywidualnego podejścia. Przygotowujemy dzieci i młodzież do udanego startu w dorosłą przyszłość. Nasz Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, odpowiednimi warunkami pracy, dobrze wyposażonymi pracowniami oraz zapewnia systematyczną i rzetelną naukę. Dajemy również szansę osobistego rozwoju a także uczymy zrozumienia oraz akceptacji odmienności.

OFERTA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Wczesne  wspomaganie rozwoju dziecka: terapia dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnej prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów.

Szkoła Podstawowa: I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), II etap edukacyjny – kształcenie blokowe (klasy IV-VI).

Klasa autystyczna: nauka i terapia dzieci ze stwierdzonym autyzmem.

Zespoły rewalidacyjno–wychowawcze: przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,  zajęcia prowadzone są w formie zajęć stymulująco – terapeutycznych.

Gimnazjum: III etap  edukacyjny– kształcenie przedmiotowe.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Internat: obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

PLACÓWKA ZAPEWNIA:

  • terapię i pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
  • szeroką ofertę zajęć terapeutycznych: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, terapie metodą Sherbone  i Tomatisa, komunikacja alternatywna, elementy hipoterapii i dogoterapii, bajkoterapia, biblioterapia, muzykoterapia,
  • opiekę medyczną w szkole i  internacie,
  •  wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, zawody i turnieje sportowe,
  • rozwój zainteresowań: koła – krawieckie, kulinarne, taneczno - muzyczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne, historyczno- społeczne, ekologiczne, fotograficzne, PCK, przyrodnicze, regionalne, astronomiczno – fizyczne, biblioteczne,
  • rozwój sprawności fizycznej: siłownia, aerobic, kręgielnia, basen, tenis stołowy, nowoczesny plac zabaw,
  • realizację projektów zewnętrznych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie trwa cały rok. Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie Szkoły lub pod nr tel.: 54 285 32 28 wew. 34.

Wraz z podaniem o przyjęcie nalezy złożyć:

  • orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia złożony do Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Licencja