Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

PLIKI, DOKUMENTY

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA

INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PROGRAMU ZOOM

PORADNIK NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

ROZLICZENIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO SPECYFICZNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI EDU. UCZNIA

MONITOROWANIE STOPNIA REALIZACJI CELÓW

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET)

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI/PLANOWANE KONKURSY I OLIMPIADY

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROZKŁADY MATERIAŁU, PROGRAMY NAUCZANIA

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ (LO)

ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI ROCZNEJ (SOSW)

DIAGNOZA EDUKACYJNA W LO

BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

WYNIKI PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

DOKUMENTACJA WYJAZDU EDUKACYJNEGO

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALYNCH