Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

Menu

Treść strony

STYPENDIUM STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO

Stypendium Starosty Radziejowskiego przyznawane są w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski. Celem programu jest m.in. promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach, olimpiadach i zawodach co najmniej na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz promocja powiatu. Stypendium Starosty Radziejowskiego można otrzymać za: wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz za najlepszy wynik egzaminu maturalnego. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi od drugiego semestru nauki w szkole, przyznawane jest dwa razy w roku szkolnym. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie przyznawane jest raz w roku laureatom i finalistom konkurów, olimpiad i zawodów na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium za najlepszy wynik egzaminu maturalnego otrzymuje maturzysta, który zdał egzamin maturalny i uzyskał najlepszy, średni wynik w części pisemnej na świadectwie dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowo wybranych. Więcej informacji: Uchwała Rady Powiatu z dnia 19 maja 2009 r. http://www.radziejow.pl/plik,3172,uchwala-rady-powiatu.pdf

 

wstecz

Licencja